Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Fotograficzna Kubin s.c. Tomasz Kubin Bożena Kubin (dalej „Fotokubin”) operator strony internetowej www.fotokubin.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail:kontakt@fotokubin.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Firma Fotograficzna Kubin s.c., ul.Sobieskiego 16, 35-002 Rzeszów.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, podczas składania zamówienia lub podczas transakcji dokonywanych przez Ciebie na naszym koncie na Allegro.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fotokubin?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zamówienia złożonego przez Ciebie, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji zamówień złożonych przez Ciebie drogą elektroniczną lub osobiście;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fotokubin, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia
  marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, login, hasło, imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu komórkowego (w przypadku konta zwykłego) lub
 • adres e-mail, login, hasło, imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu komórkowego, nazwę firmy (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Jakie masz uprawnienia wobec Fotokubin w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fotokubin; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 •  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi transportowe, płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fotokubin zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), więc nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin
Wykonawca – Firma Fotograficzna Kubin s.c. Tomasz Kubin Bożena Kubin z siedzibą w Rzeszowie, ul.Sobieskiego 16, 35-002 Rzeszów telefon 17 8521712, +48 606873680, adres e-mail kontakt@fotokubin.pl .
Produkty – rzeczy wykonywane przez Wykonawcę, zazwyczaj z wykorzystaniem zdjęć dostarczonych przez Klienta, takie jak odbitki zdjęć, zdjęcia identyfikacyjne, indeksy zdjęć, albumy ze zdjęciami, fotoprezenty.
Program – program komputerowy, udostępniany przez Wykonawcę, służący do przyjmowania Zleceń od Klientów
Klient – zamawiający u Wykonawcy wykonanie Produktów
Zlecenie – zamówienie wykonania Produktów przygotowane przez Klienta w Programie, składające się z plików zawierających zdjęcia Klienta oraz informacji określających sposób wykonania.
Dostarczyciel – dostarczający Produkty Klientowi

Postanowienia ogólne

Zlecenia przyjmowane i realizowane są na warunkach opisanych w Regulaminie.
Złożenie Zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem Regulaminu.
Wszelkie zmiany warunków przyjmowania i realizacji Zleceń wymagają – pod rygorem nieważności – pisemnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Wykonawcą, przed złożeniem Zlecenia.

Prawa autorskie

Klient jest zobowiązany zadbać o to by Zlecenia przesyłane do Wykonawcy zawierały jedynie takie zdjęcia do których ma On prawa autorskie.
Jeżeli wykonane przez Wykonawcę Zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do przejęcia na Siebie wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym.
Kategorycznie zabronione jest składanie Zleceń zawierających zdjęcia o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Ceny

Ceny pokazywane w Programie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceną wiążącą jest cena podana w Programie w chwili składania Zlecenia.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych Produktów, w cenach przesyłek itd. oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych

Wpisując swoje dane osobowe w Programie i przesyłając Zlecenie do Wykonawcy Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych dla potrzeb realizacji Zlecenia. W szczególności jest to zgoda na kontaktowanie się Wykonawcy z Klientem, przesyłanie informacji o stanie realizacji Zlecenia oraz przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientów, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub wynikające z umyślnych ingerencji osób trzecich.

Szczegółowe warunki realizacji Zleceń

Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży – paragony fiskalne lub faktury VAT.
W przypadku żądania faktury VAT klient jest zobowiązany podać NIP i wszystkie inne potrzebne informacje. Składając takie Zlecenie Klient upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Warunki dostawy

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposób jaki wybrał On przy składaniu Zlecenia w Programie.
Klient może odebrać Produkty bezpośrednio w Zakładzie lub Produkty mogą zostać dostarczone do Klienta przez pocztę lub firmę kurierską.
Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów odbioru lub dostarczania Zleceń.
Koszty dostarczania Produktów poprzez pocztę lub firmę kurierską ponosi Klient. Program podaje orientacyjne koszty dostarczenia dotyczące typowych przesyłek. W przypadku większych Zleceń Wykonawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia ich w kilku przesyłkach, po uprzednim uzgodnieniu takiej wysyłki z Klientem. Zwiększone na skutek tego koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
Produkty dostarczane są na adres podany przy składaniu Zlecenia.
Możliwa jest wysyłka produktów za granicę po uprzednim uzgodnieniu z klientem ceny wysyłki.
W przypadku odbioru Produktów w Zakładzie Klient powinien być przygotowany na podanie nazwiska lub numeru zlecenia i daty jego wysłania.

Sposoby zapłaty

Klient może wybrać preferowany sposób zapłaty za Zlecenie w Programie.
W ogólnym przypadku zapłaty za Produkty można dokonać przelewem elektronicznym lub kartą kredytową poprzez serwis Payu, przy odbiorze przesyłki u pracownika poczty lub kuriera, można też dokonać przedpłaty za zalecenie bezpośrednio w Zakładzie, przy czym zlecenie robimy po otrzymaniu wpłaty.
Wytwórca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko niektórych sposobów zapłaty za Zlecenia.
Zapłata za Produkty przy odbiorze u pracownika poczty lub kuriera wiąże się z koniecznością doliczenia dopłaty „za pobranie”. W programie pokazywana jest orientacyjna wartość tej dopłaty. W przypadku gdy rzeczywista wartość dopłaty za pobranie przekroczy wartość podaną przez program Wytwórca skontaktuje się z Klientem w celu uzyskania akceptacji dla nowej wartości dopłaty.

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Payu.

Płatności za pośrednictwem Systemu Payu mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
Wytwórca w swoim Programie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Payu za pośrednictwem Systemu Payu. Przez Partnera Systemu Payu rozumie się tu Firma Fotograficzna Kubin s.c. Tomasz Kubin Bożena Kubin
Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Programie Wytwórcy i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payu, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Payu będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Payu będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Payu.
W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera.
W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Payu, płatność może nie zostać zrealizowana.

Czas realizacji Zlecenia

Czas realizacji Zlecenia wynika z terminu wybranego przez Klienta w Programie podczas tworzenia Zlecenia.
W Programie pokazywana jest informacja o szacowanym czasie realizacji Zlecenia. Czas realizacji jest czasem upływającym od rozpoczęcia procedury realizacji do chwili przekazania Produktów do odbioru. Nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie Produktów do klienta za pomocą np. przesyłki pocztowej.
Przy zleceniach o sposobie zapłaty poprzez płatność internetową za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment otrzymania potwierdzenia o dokonaniu przelewu.
Przy wszystkich innych Zleceniach za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment przesłania Zlecenia do Wytwórcy.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących Zlecenia lub okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego Zlecenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W takim przypadku za moment rozpoczęcia procedury realizacji Zlecenia przyjmuje się moment wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Przechowywanie Zleceń i Produktów

Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania Zleceń Klientów przez pewien czas po ich złożeniu i wykonaniu, głównie w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji.
Zlecenia przechowywane są przez Wykonawcę przez 2 miesiące od daty ich złożenia. Po tym czasie wszystkie informacje o Zleceniu i pliki ze zdjęciami Klienta zawarte w Zleceniu zostaną skasowane.
Produkty, które nie zostały odebrane przez Klienta lub których mimo usilnych starań nie udało się dostarczyć do Klienta będą przechowywane przez Wykonawcę przez 6 miesięcy od daty złożenia Zlecenia. Po tym czasie nie podlegają obowiązkowi ich dalszego przechowywania.

Reklamacje

pomiędzy przesłanym Zleceniem, a dostarczonymi Produktami.
Sprzedawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach Klienta było jak najbardziej naturalne. Nie może jednak gwarantować, że barwy te będą w 100% zgodne z barwami wyświetlanymi na ekranie komputera. W związku z tym reklamacje odwzorowania barw wynikające z gustu i upodobań Klienta nie będą uwzględniane.
Wady wynikające ze złej jakości zdjęć w plikach dostarczonych w Zleceniu lub ich zbyt małej rozdzielczości nie podlegają reklamacji.
W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody.
W momencie odbioru Produktów Klient powinien sprawdzić, czy ilość i rodzaj dostarczonych Produktów zgadza się z jego Zleceniem oraz czy zdjęcia nadrukowane na Produktach pochodzą z jego Zlecenia.
W przypadku wykrycia rozbieżności powinien zostać sporządzony protokół rozbieżności. Protokół ten powinien zostać podpisany przez Dostarczyciela i Klienta. Protokół powinien zostać sporządzony co najmniej w 2 kopiach; dla Klienta i dla Wykonawcy.
W przypadku, gdy zdjęcia na Produktach nie pochodzą ze Zlecenia Klienta powinien On odmówić przyjęcia Produktów. Produkty takie powinny zostać zwrócone do Wykonawcy.
W przypadku braku protokołu rozbieżności reklamacje dotyczące ilości i rodzaju dostarczonych Produktów nie będą uwzględniane.
Reklamacje dotyczące innych rzeczy niż wymienione wcześniej mogą być zgłaszane najpóźniej 3 miesiące od daty odebrania Produktów przez Klienta.
W przypadku zastrzeżeń do wykonanych Produktów Klient powinien przesłać lub dostarczyć do Wykonawcy dokładny opis zastrzeżeń, reklamowane produkty oraz dowód sprzedaży lub potwierdzenie złożenia zlecenia. Powinien też skontaktować się z Wykonawcą by sprawdzić czy Ten ma jeszcze źródłowe pliki ze zdjęciami ze Zlecenia Klienta. W razie ich braku powinien przesłać lub dostarczyć do Wykonawcy dodatkowo płytę CD lub DVD lub inny nośnik zawierający pliki ze zdjęciami użytymi do realizacji reklamowanego Zlecenia.
Reklamowane Produkty Klient przesyła do Wykonawcy na własny koszt.
W przypadku uzasadnionych reklamacji Wykonawca postara się dostarczyć Produkt pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci zapłaconą kwotę. Klient otrzyma również zwrot kosztów przesyłki reklamowanych Produktów. Dalsze roszczenia są wykluczone.
W przypadku nieuwzględnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. W takim przypadku reklamowane Produkty zostaną odesłane do Klienta na jego koszt.

Odpowiedzialność

Roszczenia odszkodowawcze ograniczają się jedynie do wypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez rażące niedbalstwo.
Wysokość odszkodowania nie może jednak w żadnym wypadku przekroczyć kosztów związanych z przesłaniem zamówienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za osprzęt związany z przesłaniem zamówienia, niezależny od Wykonawcy.
W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnej usługi zastępczej na podstawie ponownie przesłanych danych przez Klienta.
Innych odszkodowań nie udzielamy.
Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwowania sprzętu. W tym przypadku użytkownicy zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną.
W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi, Klient może odstąpić od udzielonego Wykonawcy wcześniej zlecenia dopiero po upływie ustalonego przez Klienta, a nie dotrzymanego przez Wykonawcę terminu dodatkowego. Termin ten jednak nie może być krótszy od minimalnego terminu odpowiadającego danej usłudze. Wszelkie inne roszczenia związane z opóźnieniem realizacji zlecenia, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. W przypadku wątpliwości Wykonawca zastrzega sobie prawo – poprzez kontakt z Klientem, do weryfikacji każdorazowo złożonego zlecenia – o ile uzna to za stosowne.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

Odstąpienie od umowy

Zamówienia opłacane z góry mogą być anulowane tylko do momentu zapłacenia za nie.
Z uwagi na fakt, że złożone przez klienta zamówienie jest ściśle związane z jego osobą, po przyjęciu zamówienia do realizacji nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy bez podania ważnej przyczyny.
W przypadku dużej wartości zamówień, Laboratorium skontaktuje się z zamawiającym celem potwierdzenia zamówienia. Laboratorium przyłoży wszelkich starań aby utrzymać jak najwyższą jakość odbitek i oferowanych usług . Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia i przyjęcie go przez laboratorium jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zlecającym a Laboratorium.

Przyjęcie i wysyłka zleceń

Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe rozliczenie poprzednich zleceń Użytkownika, zakończonych zapłatą za wykonane usługi. Użytkownik otrzyma list elektroniczny e-mail wysłany na adres podany przez państwa z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia a następnie ponownego e-maila z informacją wykonania zdjęć.